چهارشنبه 2 خرداد 1397  /  2018 23 May   
ساعت :  4:46 GMT  /  تهران -  9:16

شاخصهای عملکردی (اهداف کمی منتخب) سازمان سما در برنامه ششم

در راستای تهیه و تدوین  نهایی برنامه راهبردی سازمان سما در توسعه پنج ساله  1395 تا 1399 و تاکید بر این اصل مهم که هیچ فعالیتی بدون برنامه ریزی، هدف گذاری، تهیه راه کارهای اجرایی، تدوین شاخص های عملکردی و پایش آن ها پایدار نمی ماند، بدین منظور پیرو بخشنامه 25/562 مورخ 94/12/12 ، جداول شاخص های عملکردی  مدارس و آموزشکده های فنی و حرفه ای  به تفکیک حوزه های آموزشی،پژوهشی، فناوری، فرهنگی،  تربیت بدنی و سلامت، عمران، اعتبارات و امکانات تهیه و در قالب دو فایل Excel ذیل  به همراه فایل راهنما قابل دسترسی می باشد.

  لذا ضروری است دبیرخانه های شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما فایل مذکور و دستورالعمل نحوه تکمیل را دریافت و پس از اخذ اطلاعات مربوط از واحدهای سما تابعه فایل Excel اطلاعات استان مربوط را تلفیق و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 94/12/17  به آدرس الکترونیکی planning.group@sazman-sama.org ارسال نمایند.
بخشنامه

شاخصهای آموزشکده                  راهنمای شاخصهای آموزشکده     
شاخصهای مدارس                       راهنمای شاخصهای مدارس
توضیح : شاخصهایی که با علامت ستاره مشخص شده اند تکمیل آنها فعلا اختیاری می باشد.
   1394/10/9 13:51